Zarządzenie Prezydenta ws. współpracy z Dzielnicami dot. remontów i budowy infrastruktury sportowej

ZARZĄDZENIE NR 1729/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury planowania i realizacji zadań powierzonych Dzielnicom w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic przyznanych uchwałą nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach (z późn. zm.)


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 3 uchwały Nr XXXI/232/99 Rady Miasta
Krakowa z dnia 6 października 1999 roku w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy
wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach (z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się procedurę planowania i realizacji zadań powierzonych Dzielnicom w zakresie
budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej. Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Sportowej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


Załącznik
do Zarządzenia Nr 1729/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 sierpnia 2009 r.


PROCEDURA PLANOWANIA I REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH
DZIELNICOM W ZAKRESIE BUDOWY, MODERNIZACJI, PRAC REMONTOWYCH
OSIEDLOWEJ I SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

1. Wysokość środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań powierzonych, określana jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej
Kraków na realizację zadań, w terminie do 10 września roku planowania.
2. Wydział Budżetu Miasta na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań, powiadamia ZIS o wstępnie planowanej kwocie na realizację zadań
z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
3. Środki przyznane zgodnie z Procedurą przeznaczone będą na budowę, modernizację, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
4. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, po otrzymaniu informacji z Wydziału Budżetu Miasta, dokonuje podziału środków na poszczególne Dzielnice, niezwłocznie przekazując wysokość kwot Dzielnicom. Podział środków na poszczególne dzielnice
dokonywany jest proporcjonalnie do liczby ludności poszczególnych Dzielnic.
5. Komisje w składzie: przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Dzielnicy przeprowadzają przegląd istniejących gminnych obiektów sportowych oraz innej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, jednocześnie ustalając możliwości utworzenia
nowych - na przełomie marca i kwietnia roku planowania zadania.
6. ZIS sporządza w konsultacji z Dzielnicami wykazy aktualnych potrzeb na podstawie przeglądów, o których mowa powyżej (wraz z zakresami rzeczowymi i wstępnym szacunkowym określeniem kosztów) i przekazuje je Dzielnicom w terminie do 31 maja
roku planowania zadania.
7. Na podstawie wykazu i kosztorysów (lub szacunkowych kosztów) wymienionych w pkt. 6 oraz uwzględniając środki określone w pkt. 4 Dzielnice ustalają i przekazują jednostce listy rankingowe w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w terminie do 15 sierpnia roku planowania
8. W przypadku niepodjęcia decyzji przez Radę Dzielnicy w terminie określonym w pkt. 7, Zarząd Infrastruktury Sportowej ustala listę rankingową na podstawie wykazów potrzeb budowlanych i remontowych. Listy rankingowe Dzielnic otwierają zadania wskazane przez ZIS na modernizację i remonty osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej .
9. Jako pierwsze na listach rankingowych zostaną umieszczone zadania:
  •  kontynuowane z lat poprzednich,
  •  dla których zaciągnięte zostały zobowiązania finansowe w roku poprzednim,
  •  których stopień przygotowania zadania stanowić będzie gwarancję realizacji w roku następnym.
10. W przypadku zadań wieloletnich, Dzielnice podejmują uchwały, w których deklarują kontynuowanie zadania w roku przyszłym i w latach następnych oraz o finansowaniu go ze środków będących w dyspozycji dzielnicy w latach następnych. Okres realizacji tego
zadania nie może być jednak dłuższy niż okres kadencji Rady Dzielnicy. W przypadku budowy nowego obiektu sportowego lub rekreacyjnego, cykl realizacyjny może przebiegać w dwóch etapach, jednak nie dłużej niż 3 lata, przy zapewnieniu przez Dzielnicę
finansowania obu etapów zadania: I etap - projektowanie, II etap - realizacja. Zadania o charakterze inwestycyjnym planowane i realizowane są zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji
objętych uchwałą budżetową.
11. Zarząd Infrastruktury Sportowej przesyła do Wydziału Inwestycji stosowne wnioski dotyczące wprowadzenia zadań inwestycyjnych w terminie do 15 września zgodnie z procedurą planowania zadań inwestycyjnych, a do Wydziału Budżetu Miasta do dnia 30 września zgodnie z instrukcją planowania bieżących zadań budżetowych wnioski dotyczące wprowadzenia zadań bieżących.
12. W przypadku, gdy w uchwalonym budżecie Miasta Krakowa zaplanowana zostanie inna wysokość środków na realizację zadań niż podana w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy
Miejskiej Kraków
  •  ZIS powiadamia o tym fakcie niezwłocznie Dzielnice, jednocześnie przekazując nowy podział środków,
  •  Dzielnice dokonują korekt list rankingowych.
13. Dopuszcza się możliwość współfinansowania zadań w zakresie budowlano - remontowym infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenach Spółdzielni Mieszkaniowych w przypadku spełnienia następujących warunków:
  •  50% kosztów realizacji zadania pokrywa Spółdzielnia Mieszkaniowa ( na podstawie pisemnej deklaracji SM);
  •  Spółdzielnia Mieszkaniowa zadeklaruje przejęcie obowiązków gospodarza obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz bieżące utrzymywanie ich w przyszłości;
  •  Spółdzielnia Mieszkaniowa zapewni ogólnodostępny charakter obiektów sportowych i rekreacyjnych budowanych i remontowanych przy udziale środków finansowych Gminy Miejskiej Kraków.
Realizacja zadań określonych w niniejszej procedurze podlega kontroli i ocenie Dzielnic zgodnie z trybem określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.