Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS)

jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa, podlegająca bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.

ZIS jest pierwszą tego typu jednostką w Polsce, która skupia w ramach swej działalności szeroki zakres kompetencji w niemal wszystkich obszarach sportu w zakresie ustawowych obowiązków Gminy Miejskiej (miasta na prawach powiatu).

ZIS powstał na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, która określiła statut jednostki i zakres kompetencji.

Statutowymi celami jednostki są

  • pełnienie funkcji inwestorskich GMK w obszarze swojego działania,
  • realizacja zadań w obszarze sportu wykorzytując miejską bazę sportowo-rekreacyjną,
  • zarządzanie i gospodarowanie obiektami i terenami sportowo-rekreacyjnymi GMK,
  • eksploatacja, konserwacja i rozbudowa miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej,
  • popularyzacja sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Krakowa,
    ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
  • organizacja imprez sportowych.

ZIS realizuje zadania w sposób bezpośredni lub poprzez podmioty zewnętrzne.


Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w imieniu Gminy Miejskiej Kraków może występować o środki zewnętrzne i uczestniczyć w projektach i programach reprezentując Gminę.

ZIS realizuje rządowy program „Moje Boisko, Orlik 2012” na terenie GMK.

ZIS jest organizatorem dużych imprez sportowych m.in. Cracovia Maraton, Bieg Trzech Kopców, a także współorganizatorem ostatniego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne – meta w Krakowie.

ZIS realizuje projekty dofinansowane z Uni Europejskiej m.in. Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie (Krakowski Tramwaj Wodny); "Kraków nie tylko zabytkami stoi" Kreowanie wizerunku i promocja Krakowa i Małopolski na arenie międzynarodowej (Kraków Royal Sports); „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa i inne.

ZIS prowadzi nowoczesną platformę internetową www.sport.krakow.pl, która stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat sportu, rekreacji, bazy obiektów sportowych oraz wybranych wydarzeń sportowych odbywających się w Krakowie, przydatnych zarówno dla mieszkańców miasta, turystów czy przedsiębiorców.

Zarządem Infrastrutkry Sportowej w Krakowie kieruje jednoosobowo Dyrektor Krzysztof Kowal.