Wybór oferty. Sprawa numer: NZ.273.97.2014.RZA

Budowa kortu tenisowego na terenie KS GRĘBAŁOWIANKA w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.97.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.97.2014.RZA                                                           Kraków, dnia  14.07.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa kortu tenisowego na terenie KS GRĘBAŁOWIANKA w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.97.2014.RZA 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.22.21-1; 45.11.27.20-8

Termin realizacji: do dnia 01.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 2:  KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                                   cena:  414.476,70 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   INTERHALL Spółka z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

             

Oferta 2:   KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.