Informacja o wyborze oferty NZ.273.29.2019.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Transmisja internetowa LIVE z Cracovia Maraton, Cracovia Półmaraton Królewski w 2019 r.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 64.22.80.00-0

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zakresem rzeczowym,  do dnia 13.11.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60 pkt
  2. doświadczenie  osób wyznaczonych do realizacji umowy 40 pkt, w tym:

2.1.  zapewnienie na okres realizacji umowy reżysera posiadającego doświadczenie w realizacji min. 2  transmisji z imprez biegu ulicznego  wraz ze wskazaniem nazwy i daty wydarzenia oraz linków do materiału filmowego w okresie ostatnich 3 lat – 15 pkt;

2.2.  zapewnienie na okres realizacji umowy operatorów kamer  posiadających doświadczenie w realizacji min. 2  transmisji z imprez biegu ulicznego  wraz ze wskazaniem nazwy i daty wydarzenia w okresie ostatnich 3 lat (każdy) – 20 pkt;

2.3.  zapewnienie na okres realizacji umowy operatora drona posiadającego doświadczenie w realizacji min. 2  transmisji z imprez biegu ulicznego  wraz ze wskazaniem nazwy i daty wydarzenia w okresie ostatnich 3 lat – 5 pkt.

 

Wybrano ofertę  1:

Media Mine Sp. z o.o. 00-550 Warszawa Plac Konstytucji 6/83

Cena oferty: 207.997,00  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Media Mine Sp. z o.o. 00-550 Warszawa Plac Konstytucji 6/83

                Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

                Kryterium 1:    60,00 pkt,

                Kryterium 2.1: 15,00 pkt,

                Kryterium 2.2: 20,00 pkt,

                Kryterium 2.3:   5,00 pkt,

 

Oferta 2: Video Kadr Wytwórnia Videofilmów 25-346 Kielce ul. Jasieńskiego 54

                Otrzymana punktacja – łącznie 73,36 w tym:

                Kryterium 1:    43,36 pkt,

                Kryterium 2.1: 15,00 pkt,

                Kryterium 2.2: 10,00 pkt,

                Kryterium 2.3:   5,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Media Mine Sp. z o.o. 00-550 Warszawa Plac Konstytucji 6/83  spełnia warunki

 

 

określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.