Informacja o wyborze oferty NZ.273.22.2019.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przeprowadzenie kampanii i usług reklamowych w związku z promocją imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg 79.34.00.00-9, 22.46.20.00-6, 79.34.14.00-0

 

Termin wykonania zamówienia: zamówienia w terminach zgodnie z zakresem rzeczowym, tj:

Etap I:  do dnia  28.04.2019 roku,

Etap II:  do dnia 14.10.2019 roku,

Etap III: do dnia 16.12.2019 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt
  2. Zapewnienie osoby posiadającej doświadczenie w branży poligraficzno-reklamowej 20 pkt;
  3. Aspekty społeczne 10 pkt ;
  4. Wyposażenie w dodatkowe - obciążniki do wszystkich przestrzennych konstrukcji stojących w kształcie graniastosłupa trójkątnego o podstawie trójkąta 10 pkt.

 

Wybrano ofertę  1:

CITY Sp. z o.o., Sp. k. 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 6A

Cena oferty: 330.058,49  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: CITY Sp. z o.o., Sp. k. 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 6A

Otrzymana punktacja 90,00 pkt w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt

Kryterium 2: 20,00 pkt

Kryterium 3:   0,00 pkt

Kryterium 4: 10,00 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  CITY Sp. z o.o., Sp. k. 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 6A   spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną)   ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.