Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.128.2018.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie - ul. Niebieska 2 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6, 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 31.11.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt
  2. Okres gwarancji 20 pkt
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt

 

Wybrano ofertę 2: BP ELECTRIX Sp. z o.o., 31-408 Kraków, ul. Żytnia 7/16

                                            cena: 319.686,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny POWER, Krzysztof Jędrszczyk

31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3

Otrzymana punktacja – łącznie 63,72 pkt, w tym:

Kryterium 1:   23,72 pkt,

Kryterium 2:   20 pkt

Kryterium 3:   20 pkt,

 

Oferta 2: BP ELECTRIX Sp. z o.o., 31-408 Kraków, ul. Żytnia 7/16

Otrzymana punktacja – łącznie 80 pkt, w tym:

Kryterium 1:   60 pkt,

Kryterium 2:   20 pkt

Kryterium 3:     0 pkt,

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych