Wybór oferty NZ 273 254 2015 AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Przebudowa stadionu WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie - wyposażenie. Numer sprawy: NZ.273.254.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 37.41.50.00-0

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 07.12.2015 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 97%,

okres gwarancji 3%

 

Wybrano ofertę  1:

 

INTERPLASTIC Roger Żółtowski 80-209 Chwaszczyno, Tuchom ul.  Gdyńska 45

Cena oferty  908.123,76,00 zł brutto

 

Okres gwarancji: 36 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez INTERPLASTIC Roger Żółtowski 80-209 Chwaszczyno, Tuchom ul.  Gdyńska 45

Otrzymała:  97 pkt.

Kryterium 1: 97 pkt

Kryterium 2:   0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.