Wybór oferty. Numer sprawy NZ.273.293.2014.AMA

Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych w 2015 roku. Numer sprawy: NZ.273.293.2014.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2, 18.41.20.00-0

 

Termin realizacji: do dnia 25.10.2015 r.

Wymagany termin realizacji zamówienia – dostarczenie każdorazowo (na każdy z Biegów osobno) koszulek w niżej wymienionych terminach:

- 14. Cracovia Maraton do dnia 30 marca 2015 roku

- 2. Cracovia Półmaraton Królewski do dnia 6 października 2015 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

1 - Cena - 77 pkt

2 - Dostawa asortymentu sportowego - 17 pkt

3 - Przekazanie nagród rzeczowych - 5 pkt

4 - Wykonanie nadruku logotypów imprez - 1 pkt

 

Wybrano ofertę  2:

TARMAX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów

 

Cena ofertowa brutto: 381.915,00 zł brutto

cena  jednostkowa  28,29 zł brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 2:   TARMAX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów

Otrzymana punktacja:

Kryterium 1: 77,00 pkt., Kryterium 2: 17pkt., Kryterium 3: 5 pkt., kryterium 4: 1 pkt

Łączna punktacja: 100,00

 

Oferta 3:   PK Trading Piotr Kujawiński, Kamil Kujawiński Spółka Jawna 62-730 Dobra ul. Narutowicza 13

Kryterium 1: 49,19 pkt., Kryterium 2: 17pkt., Kryterium 3: 5 pkt., Kryterium 4: 1 pkt

Łączna punktacja: 72,19

 

Oferta 1:   CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 57

Oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: TARMAX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.