Wybór oferty najkorzytniejszej. Sprawa numer: NZ.273.184.2015.RZA

Program mobilnych lodowisk sezonowych – dostawa wraz z instalacją mobilnego lodowiska przy Nowohuckim Centrum Kultury – Al. Jana Pawła II 232 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.184.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Program mobilnych lodowisk sezonowych – dostawa wraz z instalacją mobilnego lodowiska przy Nowohuckim Centrum Kultury – Al. Jana Pawła II 232 w Krakowie.

Znak sprawy: NZ.273.184.2015.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

31.12.20.00-7; 34.92.83.10-4; 44.21.11.00-3; 31.50.00.00-1; 32.34.24.00-6; 51.54.00.00-9

Termin realizacji: do dnia 16.11.2015 roku

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji na materiały do 2%

 

Wybrano ofertę nr 3:

Konsorcjum:   1)  GAMAK Sp. z o.o.,

                            44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 9

2)  Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych W. Galisz,

               44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 126A

3)  PPH COOL D. Kalinowska,

    30-653 Kraków, ul. Sławka 3

              

                        cena:  555.700,00 złotych brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: WM INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sp. k., 31-534 Kraków, ul. Masarska 9/16

         Otrzymana punktacja – łącznie 63,12 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 63,12 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 2: HEFAL SERWIS S.A., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 30a

         Otrzymana punktacja – łącznie 89,93 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 87,93 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

 

 

 

Oferta 3: Konsorcjum:

1)     GAMAK Sp. z o.o.,

       44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 9

2)     Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych W. Galisz,

 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 126A

3)     PPH COOL D. Kalinowska,

      30-653 Kraków, ul. Sławka 3

          Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

          Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.