Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer NZ.273.21.2016.RZA

Dotyczy: Dostawa bandy pneumatycznej wraz z montażem na stadionie KS WANDA – ul. Odmogile 1b w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.92.83.00-1

Termin realizacji: do dnia 19.03.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: wykonanie wymienialnych banerów 2%.

Wybrano ofertę 2: FPHU ADMAR A.Maruszewski, 41-608 Świętochłowice, ul. Sztygarska 27

                               cena: 147.575,40 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: TENT GRUPA s.c. W.Bohojło, A.Ćwikła, 16-001 Kleosin, Ignatki, ul. Kwiatowa 13        

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

               

Oferta 2: FPHU ADMAR A.Maruszewski, 41-608 Świętochłowice, ul. Sztygarska 27

                Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.