Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.127.2016.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Program budowy i rewitalizacja boisk przyszkolnych w Krakowie - w obrębie Nowa Huta, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2016 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 98 pkt.
  2. okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2 pkt.

 

Wybrano ofertę  5:

PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

 

Cena oferty: 1.206.737,02 złotych brutto

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 5 PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

Cena 98 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)           2 pkt

 

98,94 pkt otrzymała oferta nr 3 EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Cena 96,94 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)           2 pkt

 

95,87 pkt otrzymała oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska

Cena 93,87 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)           2 pkt

 

95,08 pkt otrzymała oferta nr 4 25J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Cena 93,08 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)           2 pkt

 

83,75 pkt otrzymała oferta nr 2 GARDENIA SPORT Sp. z o.o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 13

Cena 83,75 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)           0 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.