Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.126.2016.RZA

Dotyczy: Program budowy i rewitalizacja boisk przyszkolnych w Krakowie w obrębach ŚRÓDMIEŚ-CIE i KROWODRZA w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na na-wierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.09.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%;

Kryterium 2: okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%.

 

Oferta 3: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

                30-720 Kraków, ul. Saska 25

                cena: 1.155.598,75 złotych brutto

                gwarancja: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                Otrzymana punktacja - łącznie 69,30 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 67,30 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 2: GARDENIA SPORT Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

                Otrzymana punktacja - łącznie 84,24 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 84,24 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

               

Oferta 3: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

                30-720 Kraków, ul. Saska 25

                Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 4: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                Otrzymana punktacja - łącznie 87,83 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 87,83 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 5: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                Otrzymana punktacja - łącznie 86,02 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 84,02 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 6: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.