Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.274.11.2012.RZA

Druk podręcznika "PPP w inwestycjach sportowo-rekreacyjnych" oraz kalendarzy promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa". Znak sprawy: NZ.274.11.2012.RZA.


 
 

NZ.274.11.2012.RZA                                                                           Kraków, dnia 08.11.2012 r.

 

Dotyczy: Druk podręcznika "PPP w inwestycjach sportowo-rekreacyjnych" oraz kalendarzy promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa". Znak sprawy: NZ.274.11.2012.RZA.


 

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.80.00.00-2, 79.82.10.00-5; 79.82.25.00-7

Termin realizacji: do dnia 26.11.2012 r. - poradnik i kalendarze, do dnia 10.12.2012 r. - suplement.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: OFICYNA DRUKARSKA J. Chmielewski, 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 12a

                                  Cena:  40.927,02 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski, 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 12a

                Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 2: PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk Spółka jawna, 71-062 Szczecin, al. Piastów 42

                Otrzymana punktacja: 94,50

Oferta 3: PASAŻ Spółka z o.o., 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 24

                Oferta odrzucona

Oferta 4: Wydawnictwo CRACOVIA TRANSFER Urszula Chmiel, 30-384 Kraków, ul. Torfowa 4

                Oferta odrzucona          

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.