Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.274.1.2013.RZA

Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy" mających na celu wyłonienie partnera prywatnego dla modelowej inwestycji realizowanej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie). Znak sprawy: NZ.274.1.2013.RZA.
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.11.10.00-5; 66.17.10.00-9; 79.31.14.10-4; 72.22.10.00-0

Termin realizacji: do dnia 31.07.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: Investment Support Agata Kozłowska

                                  05-840 Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 41A

                                  Biuro: 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lok. 202

                                  cena:  276.750,00 złotych brutto


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:  Investment Support Agata Kozłowska

                 05-840 Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 41A

                 Biuro: 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lok. 202

          Otrzymana punktacja: 100 pkt


Oferta 2:  Collect Consulting S.A. - Pełnomocnik Konsorcjum

                 40-555 Katowice, ul. Rolna 14

                 Invest &Consulting Group Sp. z o.o.

                 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 11 lok. E6

          Otrzymana punktacja: oferta odrzucona


Oferta 3:  Grupa GUMUŁKA Sp. z o.o. - Pełnomocnik Konsorcjum

                 40-077 Katowice, ul. J.Matejki 4

                 Grupa GUMUŁKA Euroedukacja Sp. z o.o.

   40-077 Katowice, ul. J. Matejki 4

   Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.K. Izabelia Żyglicka i Wspólnicy

   40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13

   KSP T. Srokosz i Wspólnicy Sp.K

   40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

          Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez Investment Support Agata Kozłowska oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.