Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.99.2012.RZA

Organizacja 69 Tour de Pologne. Znak sprawy: NZ.273.99.2012.RZA.

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja 69 Tour de Pologne. Znak sprawy: NZ.273.99.2012.RZA.

 

Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.62.20.00-7

Termin realizacji: 16.07.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: ORIENTEERING Rafał Świątkowski, ul. PCK 1/12, 37-400 Nisko

Cena:                        78.781,50 złotych brutto

   

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta nr 1:  ORIENTEERING Rafał Świątkowski, ul. PCK 1/12, 37-400 Nisko

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiado-mieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.