Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.92.2015.RZA

KS Grębałowianka – budowa treningowej ścianki tenisowej. Znak sprawy: NZ.273.92.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: KS Grębałowianka – budowa treningowej ścianki tenisowej. Znak sprawy: NZ.273.92.2015.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.27.20-8; 37.45.27.20-4

Termin realizacji: do dnia 30.09.2015 roku

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%,

Kryterium 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanej  ścianki treningowej i nawierzchni syntetycznych)  do 2%

 

Wybrano ofertę:

Oferta 1: Firma Budowlana ERGBUD Krzysztof Żak, 32-800 Brzesko, ul. Kusocińskiego 5

                cena: 194.905,52  złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Firma Budowlana ERGBUD Krzysztof Żak, 32-800 Brzesko, ul. Kusocińskiego 5

         Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 98 pkt,

         Kryterium 2: 2 pkt

             

Oferta 2: KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

         Otrzymana punktacja - łącznie 98,49 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 96,49 pkt,

         Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.