Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.9.2014.RZA

Wykonanie medali na imprezy sportowe. Znak sprawy: NZ.273.9.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.9.2014.RZA                                                             Kraków, dnia  11.02.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie medali na imprezy sportowe. Znak sprawy: NZ.273.9.2014.RZA 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.51.22.00-3

Termin realizacji: do dnia 31.12.2014 roku - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2014 r.

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 5 ofert.

Dodatkowo 1 ofertę złożono po terminie składania ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 7: Zakład Produkcyjno-Handlowy METALOPLAST W. Snopkiewicz

                                  41-902 Bytom, ul. Sienna 1

                                  cena:  92.770,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Metaloplastyka i Chemigrafia M. Grobelski, 20-412 Lublin, ul. Kunickiego 78

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2: GALLO T. Kulej, 42-130 Wręczyca Mała, ul. Zamkowa 69

                Otrzymana punktacja: 90,83 pkt

Oferta 3: Agencja C4 Sp. z o.o., 01-614 Warszawa, ul. Gdańska 25c/2

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 4: Technika-Aerotechnika J. Domicz, 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 30

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 5: PPH ARTMEDAL II M. Swatek-Welgryn, 42-200 Częstochowa, ul. Poselska 20/26

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 6: Olsztyńskie Centrum Turystyki „Zielona Grusza” R. Sieradzki

                42-256 Olsztyn, ul. Zamkowa 12

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 7: Zakład Produkcyjno-Handlowy METALOPLAST W. Snopkiewicz

                41-902 Bytom, ul. Sienna 1

                Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 8: KARSWID Odlewnia Metali Kolorowych A. Świder

                22-600 Tomaszów Lubelski, Przeorsk 62

                OFERTA WPŁYNĘŁA PO TERMINIE WSKAZANYM NA SKŁADANIE OFERT

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.