Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.89.2014.RZA

Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 – os. Dywizjonu 303 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.89.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.89.2014.RZA                                                           Kraków, dnia  04.06.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 – os. Dywizjonu 303 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.89.2014.RZA 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 25.08.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 2:  EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 7

                                   cena po poprawieniu omyłki: 388.889,42 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   PYZIK Usługi, Budownictwo, Handel, 38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 42

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 2:   EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 7

                  Otrzymana punktacja: 100 pk      

 

Oferta 3:   J&R Roboty ziemne L. Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                  Otrzymana punktacja: 95,84 pkt

 

Oferta 4:   PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                  Otrzymana punktacja: 97,55 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.