Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.85.2015.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa trybun na stadionie żużlowym KS WANDA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy NZ.273.85.2015.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa trybun na stadionie żużlowym KS WANDA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy NZ.273.85.2015.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie licytacji elektronicznej.

 

Zwycięzcą jest: Firma Usługowo-Handlowa SŁAWPOL Sławomir Baran

                          z ofertą o wartości 430.000,00 złotych brutto.

 

Dane zwycięzcy:  Firma Usługowo-Handlowa SŁAWPOL Sławomir Baran

                             30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

 

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.