Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.83.2012.RZA

Organizacja V Turnieju Grand Prix w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. Znak sprawy: NZ.273.83.2012.RZA

NZ.273.83.2012.RZA                                                                       Kraków, dnia 11.06.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja V Turnieju Grand Prix w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. Znak sprawy: NZ.273.83.2012.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 24.06.2012 roku (impreza odbędzie się w dniach 22-24.06.2012 roku).

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: KS WANDA, ul. Odmogile 1B, 31-751 Kraków

Cena:                       93.200,00 złotych brutto

  

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta nr 1: KS WANDA, ul. Odmogile 1B, 31-751 Kraków

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z za-chowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.