Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.81.2013.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z budynkiem zaplecza na terenie KS Baszta przy ul. Mała Góra w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.81.2013.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.21.22.20-4.

Termin realizacji: do dnia 20.05.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 10, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 9 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 9: Zakład Remontowo Budowlany JURA 32-340 Wolbrom  ul. 1-go Maja 83

                          cena oferty: 1.002.192,73 zł brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:

SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 2:

PYZIK Usługi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik 38-321 Moszczenica 486

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 3:

NOVA SPORT Sp. z o.o. 71-637 Szczecin, ul. Firlika 20

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 4:

GARDENIA SPORT Sp. z o.o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 13

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 5:

P.P.H.U. TRANS-ART. 33-131 Łęg Tarnowski Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 6:

Moris-Sport Sp. z o.o. 02-235 Warszawa ul. Równoległa 1

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 7:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 8:

KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 9:

Zakład Remontowo Budowlany JURA 32-340 Wolbrom ul. 1-go Maja 83

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 10:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska 25

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Zakład Remontowo Budowlany JURA 32-340 Wolbrom  ul. 1-go Maja 83 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.