Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.80.2014.RZA

Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych – Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej – ul. Lea 235  w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.80.2014.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych – Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej – ul. Lea 235  w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.80.2014.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 25.08.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 1:  J&R Roboty ziemne L. Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                                   cena:  304.603,72 złote brutto

             

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   J&R Roboty ziemne L. Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 2:   KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                  Otrzymana punktacja: 87,04 pkt

Oferta 3:   EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 7

                  Otrzymana punktacja: 93,91 pkt

Oferta 4:   INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                  Otrzymana punktacja: 85,83 pkt      

Oferta 5:   SAMBUD J. Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

                  Otrzymana punktacja: 97,86 pkt

Oferta 6:   PROFI-SPORT Budownictwo Sp. z o.o., 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona          

Oferta 7:   PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                  Otrzymana punktacja: 98,59 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.