Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.80.2013.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.80.2013.RZA  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.21.40-9

Termin realizacji: do dnia 30.11.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 2: SAMBUD J. Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 

                              cena oferty: 756.765,09 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Spółka z o.o., 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 15

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 2:   SAMBUD J. Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

           Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 3:   KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez SAMBUD J. Paryl spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu nie podlegającą odrzuceniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.