Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.8.2015.RZA

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.8.2015.RZA 

Znak sprawy: NZ.273.8.2015.RZA                                                             Kraków, dnia  09.02.2015 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.8.2015.RZA 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.21.10.00-4

Termin realizacji: do dnia 31.12.2015 roku - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium  1:   cena brutto 95%,

Kryterium 2: dodruk dodatkowej informacji na odwrocie numeru startowego, zawierającej dane kontaktowe w razie wypadku 5%.

 

Wybrano ofertę nr 1: DATASPORT, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22

                                  cena: 184.000,00 złotych brutto

                                  cena jednostkowa: 8,00 złotych brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: DATASPORT, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22

        Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 95 pkt, Kryterium 2: 5 pkt 

 

Oferta 2: KAELMO Rafał Moś, 85-825 Bydgoszcz, ul. B.B.O.N. 4/15

              Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.