Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.79.2015.RZA

Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie. Etap I – termomodernizacja hali sportowej. Znak sprawy: NZ.273.64.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie. Etap I – termomodernizacja hali sportowej. Znak sprawy: NZ.273.64.2015.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.42.11.30-4, 45.26.00.00-7, 45.32.10.00-3   

Termin realizacji: do dnia 30.09.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji do 2%

 

Wybrano ofertę 2: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                               cena:  1.706.502,36 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PRBiT CECHINI Stanisław i Józef Cechini Sp. J., 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Pułaskiego 29

Otrzymana punktacja – łącznie 99,71 pkt, w tym:

Kryterium 1: 97,71 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 2: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 3: PHU AR-BUD, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

Otrzymana punktacja – oferta odrzucona                  

              

Oferta 4: Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 83

Otrzymana punktacja – oferta odrzucona                  

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.