Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.77.2013.RZA

Modernizacja i remont obiektów sportowych przy obiektach usług oświaty w Krakowie: część 1 - Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 144, os. Bohaterów Września 13 (etap 2); część 2 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 153, ul. Na Błonie 15d; część 3 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 31, ul. Prusa 18; część 4 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 27, ul. Podedworze 16; część 5 - Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 25 i Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29. Znak sprawy: NZ.273.77.2013.RZA

 

Znak sprawy: NZ.273.77.2013.RZA                                                      Kraków, dnia 13.06.2013 r.

 

Dotyczy: Modernizacja i remont obiektów sportowych przy obiektach usług oświaty w Krakowie: część 1 - Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 144, os. Bohaterów Września 13 (etap 2); część 2 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 153, ul. Na Błonie 15d; część 3 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 31, ul. Prusa 18; część 4 - Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 27, ul. Podedworze 16; część 5 - Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 25 i Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29. Znak sprawy: NZ.273.77.2013.RZA


Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.10-5; 45.21.22.00-8; 45.33.00.00-9

Termin realizacji: do dnia 30.09.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Część 1

Postępowanie w zakresie części 1 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

Część 2

Wybrano ofertę nr 2:    Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET M. Andrzejewski,

                                 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

Cena wybranej oferty:  86.988,06 złotych brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:  PW GRETASPORT I. Stańczyk,

               41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

   Otrzymana punktacja: 95,93 pkt

Oferta 2:  Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET M. Andrzejewski,

                43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

    Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 4:  SAMBUD J. Paryl,

               32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

   Otrzymana punktacja: 88,32 pkt

Uzasadnienie wyboru

Oferta nr 2 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu  z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Część 3

Postępowanie w zakresie części 3 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.


Część 4

Postępowanie w zakresie części 4 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.


Część 5

Postępowanie w zakresie części 5 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.