Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.76.2012.RZA

Opracowanie nowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (pełnobranżowej) oraz dokumentacji do przetargu dla budowy hali sportowej wielofunkcyjnej (w trakcie realizacji) z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów, celem obniżenia kosztów inwestycji wraz z przyłączami oraz z pozyskaniem stosownych uzgodnień, opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych dla obiektu KS ORZEŁ Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.76.2012.RZA

 

NZ.273.76.2012.RZA                                                                              Kraków, dnia 25.05.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Opracowanie nowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (pełnobranżowej) oraz dokumentacji do przetargu dla budowy hali sportowej wielofunkcyjnej (w trakcie realizacji) z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów, celem obniżenia kosztów inwestycji wraz  z przyłączami oraz z pozyskaniem stosownych uzgodnień, opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych dla obiektu KS ORZEŁ Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej    w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.76.2012.RZA


Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 15.11.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.,  60-591 Poznań, ul. Piękna28/2

                              cena: 131.000,00 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.,  60-591 Poznań, ul. Piękna28/2

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

     

Oferta 2: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

               95-061 Dmosin, Dmosin II nr 89B

               Otrzymana punktacja: 47,34 pkt               

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.