Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.75.2014.RZA

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja  boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 113 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Numer sprawy NZ.273.75.2014.RZA  

NZ.273.75.2014.RZA                                                                           Kraków, dnia 04.06.2014 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja  boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 113 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Numer sprawy NZ.273.75.2014.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie licytacji elektronicznej.

 

Zwycięzcą jest:   GARDENIA sport  z ofertą o wartości 411.600,00 złotych brutto.

 

Dane zwycięzcy: GARDENIA sport

                            02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.