Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.7.2015.RZA

Wynajem i serwis toalet przenośnych i kabin prysznicowych oraz wynajem barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.7.2015.RZA

Znak sprawy: NZ.273.7.2015.RZA                                                             Kraków, dnia  10.02.2015 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wynajem i serwis toalet przenośnych i kabin prysznicowych oraz wynajem barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.7.2015.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 90.41.00.00-4; 34.92.83.00-1

Termin realizacji: do dnia 31.12.2015 roku - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 95%,

Kryterium 2: dodatkowe wyposażenie toalet przenośnych i kabin prysznicowych 5%.

 

Oferta 2: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                cena: 122.726,28 złotych brutto, w tym:

                toalety przenośne: 32.471,28; kabiny prysznicowe:35.055,00; barierki ochronne: 55.200,00

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: CLIPPER Spółka z o.o., 02-273 Warszawa, ul. Muszkieterów 31

         Otrzymana punktacja - łącznie 61,37 pkt, w tym: Kryterium 1: 61,37 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 2: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

         Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 95 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

 

Oferta 3: WC SERWIS, Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

         Otrzymana punktacja - łącznie 95,03 pkt, w tym: Kryterium 1: 90,03 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.