Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.69.2013.AMA

Dotyczy zadania: Budowa sali gimnastycznej - hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSO nr 3 na os. Wysokim w Krakowie. Numer zadania: VII-1.15. Numer sprawy: NZ.273.69.2013.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.25-9; 45.22.35.00-1; 45.26.25.00-6

Termin realizacji: do dnia 29.08.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1:    

Konsorcjum:  Lider - MURKRAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa 32-086 Węgrzce ul. B2  nr 9   Partner – Zakład Remontowo Budowlany MURDZA mgr inż. Z. Murdza

                        32-200 Miechów, os. XXX-lecia 4/41

 

                    cena oferty: 6.586.221,70 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:

Konsorcjum: Lider - MURKRAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa 32-086 Węgrzce ul. B2 nr 9

Partner – Zakład Remontowo Budowlany MURDZA mgr inż. Zygmunt Murdza 32-200 Miechów, os. XXX-lecia 4/41

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 2:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI Stanisław i Józef Cechini sp. jawna 33-380 Krynica ul. Pułaskiego 29

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 3:

SAMSON Sp. z o.o. 33-132 Niedomice, ul. Fabryczna 9

Otrzymana punktacja: 92,50 pkt

 

Oferta 4:

Skanska S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

Otrzymana punktacja: 97,40 pkt

 

Oferta 5:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA KRAKÓW S.A. 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Konsorcjum:  Lider - MURKRAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa Partner – Zakład Remontowo Budowlany MURDZA mgr inż. Z. Murdza spełnia warunki określone w SIWZ   i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.