Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.66.2015.RZA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 119, ul. Czerwieńskiego w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.66.2015.RZA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 119, ul. Czerwieńskiego w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.66.2015.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.23.30.00-9; 45.34.20.00-6; 45.11.27.10-5

Termin realizacji: do dnia 31.07.2015 roku

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%,

Kryterium 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłą-czeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)  do 2%

 

Wybrano ofertę:

Oferta 4: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                cena: 262.162,82  złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D

Otrzymana punktacja - łącznie 97,77 pkt, w tym:

Kryterium 1: 95,77 pkt,

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 2: EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 7

 Otrzymana punktacja - łącznie 59,22 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 57,22 pkt,

 Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 3: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński, 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

 Otrzymana punktacja - łącznie 77,02 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 75,02 pkt,

 Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 4: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 98 pkt,

 Kryterium 2: 2 pkt

               

Oferta 5: KORTBUD Sp. z o.o., Sp. k., 05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7

Otrzymana punktacja - łącznie 88,34 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 86,34 pkt,

 Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 6: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

Otrzymana punktacja - łącznie 79,85 pkt, w tym:

Kryterium 1: 77,85 pkt,

Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.