Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.64.2015.RZA

Rewitalizacja i modernizacja boiska treningowego KS Bieżanowianka, ul. Lipowskiego w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.64.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja i modernizacja boiska treningowego KS Bieżanowianka, ul. Lipowskiego w Krakowie.

Znak sprawy: NZ.273.64.2015.RZA 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4; 45.21.22.21-1   

Termin realizacji: do dnia 15.10.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%,

Kryterium 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni syntetycznych)  do 2%

Wybrano ofertę: Oferta 3: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                                            cena:  1.115.551,33 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PW GRETASPORT Ilona Stańczyk, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

Otrzymana punktacja - łącznie 92,54 pkt, w tym:

Kryterium 1: 90,54 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 Oferta 2: NOVA SPORT Sp. z o.o., 01-402 Warszawa, ul. Ciołka 12

Otrzymana punktacja - łącznie 89,80 pkt, w tym:

Kryterium 1: 88,80 pkt, Kryterium 2: 1 pkt

Oferta 3: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

Oferta 4: PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa PH-U Sp. z o.o., 31-436 Kraków, ul. Trębacza 12

Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

Oferta 5: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

Otrzymana punktacja - łącznie 94,86 pkt, w tym:

Kryterium 1: 92,86 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 Oferta 6: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja - łącznie 93,16 pkt, w tym:

Kryterium 1: 91,16 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

Oferta 7: Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 83

Otrzymana punktacja - łącznie 93,09 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 91,09 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 Oferta 8: REMSET Sp. z o.o., 30-383 Kraków, ul. Skośna 12

Otrzymana punktacja - oferta odrzucona

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.