Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.60.2015.RZA

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 74 – ul. Branicka w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.60.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 74 – ul. Branicka w Krakowie.

Znak sprawy: NZ.273.60.2015.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.23.61.19-7

Termin realizacji: do dnia 14.08.2015 roku

Liczba otrzymanych ofert: 13, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%,

Kryterium 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)  do 2%

 

Wybrano ofertę:

Oferta 8: Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                cena po poprawieniu omyłki: 627.501,19 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 7

Otrzymana punktacja - łącznie 95,26 pkt, w tym:

Kryterium 1: 93,26 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 2: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński, 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

Otrzymana punktacja - łącznie 84,63 pkt, w tym:

Kryterium 1: 82,63 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

             

Oferta 3: PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D

Otrzymana punktacja - łącznie 98,12 pkt, w tym:

Kryterium 1: 96,12 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 4: PW GRETASPORT Ilona Stańczyk, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

Otrzymana punktacja - łącznie 90,15 pkt, w tym:

Kryterium 1: 88,15 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 5: INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

Otrzymana punktacja - łącznie 94,19 pkt, w tym:

Kryterium 1: 92,19 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 6: PBiD TRANSPYCH Henryk Dutkiewicz, 32-010 Kocmyrzów, Goszcza 104

Otrzymana punktacja - łącznie 80,57 pkt, w tym:

Kryterium 1: 78,57 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 7: BUD-MAT Lucyna Matyja, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 188

Otrzymana punktacja - łącznie 87,14 pkt, w tym:

Kryterium 1: 85,14 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 8: Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 9: PPHU TRANS-ART., 33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33

Otrzymana punktacja - łącznie 83,46 pkt, w tym:

Kryterium 1: 81,46 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

           

Oferta 10: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja - łącznie 79,95 pkt, w tym:

Kryterium 1: 77,95 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 11: SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Otrzymana punktacja - łącznie 89,20 pkt, w tym:

Kryterium 1: 87,20 pkt,  Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 12: PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa PHU Sp. z o.o., 31-436 Kraków, ul. Trębacza 12

Otrzymana punktacja – łącznie 88,57 pkt, w tym:

Kryterium 1: 88,57 pkt,  Kryterium 2: 0 pkt

                

Oferta 13: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25             

Otrzymana punktacja - łącznie 88,48 pkt, w tym:

Kryterium 1: 86,48 pkt,  Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.