Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.58.2014.RZA

Dostawa wysokiej trawy na boisko KS BASZTA – ul. Mała Góra w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.58.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.58.2014.RZA                                                           Kraków, dnia  15.04.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa wysokiej trawy na boisko KS BASZTA – ul. Mała Góra w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.58.2014.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.29.33.00-5

Termin realizacji: do dnia 10.05.2014 roku – dostawa trawy;

                            do dnia 20.05.2014 roku – rozwinięcie z rolek i rozłożenie.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2: Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 83

                Cena: 258.624,42 złote brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1:  EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1

               Otrzymana punktacja: 94,05 pkt              

Oferta 2:  Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 83

               Otrzymana punktacja: 100 pkt              

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.