Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.52.2014.RZA

Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie – Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA  

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA                                                           Kraków, dnia  14.04.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie – Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

66.51.00.00-8; 66.51.54.00-7; 66.51.53.00-6; 66.51.50.00-3; 66.51.51.00-4; 66.51.60.00-0

Termin realizacji: od dnia 22.04.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 2: PZU S.A., 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

                                        (adres korespondencyjny: Oddział Regionalny Pion Klienta Korporacyjnego,

                                        31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 3)

                                        Cena: 109.352,00 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  AIG EUROPE LIMITED Sp. z o.o., O/w Polsce, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111

    Otrzymana punktacja:  oferta odrzucona

 

Oferta 2:  PZU S.A., 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

                 (adres korespondencyjny: Oddział Regionalny Pion Klienta Korporacyjnego,

                 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 3)

    Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 3:  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

                 Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie, 31-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 31

                 Otrzymana punktacja:  84,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.