Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.52.2013.RZA

Budowa kompleksu boisk sportowych - Olszanica, ul. Korzeniaka w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.52.2013.RZA.

 

Znak sprawy: NZ.273.52.2013.RZA                                                Kraków, dnia  14.05.2013 r.

 

Dotyczy zadania: Budowa kompleksu boisk sportowych - Olszanica, ul. Korzeniaka w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.52.2013.RZA.

 

Wg rozdzielnika

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 30.04.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 5:   PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                                   cena:  875.134,82 złote brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:   NOVA SPORT Sp. z o.o., 71-637 Szczecin, ul. Firlika 20

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2:   GARDENIA SPORT Sp. z o.o, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

                  Otrzymana punktacja: 81,26 pkt

Oferta 3:   P.W. GRETASPORT I.Stańczyk, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

                  Otrzymana punktacja: 79,56 pkt

Oferta 4:   INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                  Otrzymana punktacja: 93,89 pkt

Oferta 5:   PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt             

Oferta 6:   BUJAKOWSKI Sp. z o.o., 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

                  Otrzymana punktacja: 84,00 pkt               

Oferta 7:   KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                  Otrzymana punktacja: 90,21 pkt               

Oferta 8:   Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 83

                  Otrzymana punktacja: 78,77 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez PRIiB HALUX spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu nie podlegającą odrzuceniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.