Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.51.2015.RZA

Wykonanie termomoderni-zacji budynku przystani AZS BAGRY – ul. Kozia w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.51.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie termomodernizacji budynku przystani AZS BAGRY – ul. Kozia w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.51.2015.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.20.00.00-9; 45.26.25.00-6

Termin realizacji: do do trzech miesięcy od podpisania umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%,

Kryterium 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłą-czeniem dachu)  do 2%

 Wybrano ofertę:

Oferta 1: AVERTE Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 57

                Cena: 378.362,91 złotych brutto

 Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: AVERTE Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 57

Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt              

 Oferta 2: Zakład Remontowo-Budowlany J. Kowal, 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 50C

Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

Oferta 3: PPU GP TERM M. Gajek & B. Gajek, 32-700 Bochnia, ul. Szewska 1/5

Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 Oferta 4: P.W. REMSET Tadeusz Sitarz, 30-383 Kraków, ul. Skośna 12

Otrzymana punktacja - łącznie 64,42 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 64,42 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

Oferta 5: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja - łącznie 74,41 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 74,41 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.