Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.48.2014.RZA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 – ul. Księcia Józefa w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.48.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.48.2014.RZA                                                           Kraków, dnia  24.04.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 – ul. Księcia Józefa w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.48.2014.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 01.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 3:  PPHU TRANS-ART., 33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33

                                       cena: 753.824,58 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I. Stańczyk

                  41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

                  Otrzymana punktacja:  91,89 pkt

 

Oferta 2:  Konsorcjum - Lider: MURKRAK Sp. z o.o. S.k., 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

                 Partner: Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA, 32-200 Miechów, os. XXX lecia 4/41

                 Otrzymana punktacja:  oferta odrzucona

 

Oferta 3:   PPHU TRANS-ART., 33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33

                  Otrzymana punktacja:  100 pkt

               

Oferta 4:  PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                 Otrzymana punktacja:  94,44 pkt

 

Oferta 5:  J&R Roboty ziemne L. Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                 Otrzymana punktacja:  oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.