Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.42.2013.RZA

Organizacja XII Cracovia Maraton. Sprawa numer: NZ.273.42.2013.RZA

 

NZ.273.42.2013.RZA                                                                               Kraków, dnia 02.04.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja XII Cracovia Maraton. Znak sprawy: NZ.273.42.2013.RZA.

Wg rozdzielnika

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 28.04.2013 roku (impreza odbędzie się w dniach 26-28.04.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2: FINPLAN Maciej Krawczyk, 32-010 Luborzyca, Kocmyrzów 196

                                  cena:  107.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: ORIENTEERING Rafał Świątkowski. 37-400 Nisko, ul. PCK 1/12

               Otrzymana punktacja: 87,63 pkt

Oferta 2: FINPLAN Maciej Krawczyk, 32-010 Luborzyca, Kocmyrzów 196

               Otrzymana punktacja: 100 pkt      

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.