Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.41.2014.RZA

Wynajem kontenerów prysznicowych lub kabin prysznicowych na czas trwania XIII Cracovia Maraton oraz imprez towarzyszących. Znak sprawy: NZ.273.41.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.41.2014.RZA                                                             Kraków, dnia  16.04.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wynajem kontenerów prysznicowych lub kabin prysznicowych na czas trwania XIII Cracovia Maraton oraz imprez towarzyszących. Znak sprawy: NZ.273.41.2014.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 90.41.00.00-4

Termin realizacji: 16-18.05.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 1:  WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

                                   cena: 36.900,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2                           Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 2:  TOI TOI Polska Sp. z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29             

                 Otrzymana punktacja: 48,05 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu           z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.