Wybór oferty najkorzystniejszej sprawa numer NZ.273.40.2014.AMA

Ochrona budynku biurowego ZIS przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie.  Numer sprawy: NZ.273.40.2014.AMA.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin realizacji: od dnia 01.04.2014 do dnia 31.03.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 19, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 8 ofert a 1 oferta wpłynęła po upływie terminu składania ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 9              

 

WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146

 

Cena wybranej oferty:  23.601,62 zł brutto , cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę: 6,41 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

OFERTA 1:

SUPERVISION Bargiel i Wspólnik Sp..j. 56-400 Oleśnica ul. Bratnia 7

Oferta odrzucona

 

OFERTA 2:

MAXUS Sp. z o.o. sp. k.31-431 Kraków ul. Brogi 2

Oferta odrzucona

 

OFERTA 3:

Multiservice Sp. z o.o. 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3h

Otrzymała 53,91 pkt.

 

OFERTA 4:

IMS INTER MAX Security Sp. z o.o. 31-216 Kraków ul. Mikołaja Reja 9/A

Otrzymała 87,21 pkt.

 

OFERTA 5:

VICTOR G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna  31-654 Kraków Al. Pokoju 81

Oferta odrzucona

 

OFERTA 6:

Konsorcjum: Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k  53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 – LIDER

Impel Security Polska Sp. z o.o  53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 – Partner

Otrzymała 60,02 pkt.

 

OFERTA 7:

FORMACJA s.c. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, 41-800 Zabrze ul. Klimasa 2

Oferta odrzucona

 

OFERTA 8:

Centrum Ochrony i Bezpieczeństwa Sp. z o.o 30-002 Kraków ul. Zbożowa 2

Otrzymała 85,58 pkt.

 

OFERTA 9:

WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146

Otrzymała 100,00 pkt.

 

OFERTA 10:

Konsorcjum: RR Security Sp. z o.o. 05-402 Otwock ul. Kraszewskiego 83 lok. 7 – lider konsorcjum

RR Security Grupa Sp. z o.o. 05-402 Otwock ul. Kraszewskiego 83 lok. 7 – członek konsorcjum

Grupa DSF Sp. o.o. 05-091 Ząbki ul. Powstańców 4a – członek konsorcjum

Otrzymała 75,50 pkt.

 

OFERTA 11:

 Usługowa Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej 32-050 Skawina ul. Torowa 33

Otrzymała 43,78 pkt.

 

OFERTA 12:

S.O.S. OCHRONA Sp. o.o. 32-080 Zabierzów ul. Krakowska 280

Oferta odrzucona

 

OFERTA 13:

SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17

Otrzymała  74,45 pkt.

 

OFERTA 14:

Spółdzielnia MUSI w Krakowie 30-507 Kraków ul. Celna 9

Otrzymała 66,63 pkt

 

OFERTA 15:

SOLD S.A. 30-381 Kraków ul. Brzask 49

Oferta odrzucona

 

OFERTA 16:

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT Spółka Akcyjna 30-969 Kraków ul. Ujastek 1

Otrzymała 69,45 pkt.

 

OFERTA 17:

 KOMANDOS-OCHRONA Sp. z o.o. 30-084 Kraków ul. Podchorążych 3

Otrzymała 65,95 pkt.

 

OFERTA 18:

MICROS Sp. z o.o. 85-147 Bydgoszcz ul. Dąbrowa 20

Oferta odrzucona

 

OFERTA 19:

Przedsiębiorstwo Usługowe POŁUDNIE II Sp. o.o. Zakład Pracy Chronionej 31-621 Kraków os. Bohaterów Września 80

Oferta odrzucona

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.