Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.4.2015.RZA

Opracowanie projektów i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.4.2015.RZA  

Znak sprawy: NZ.273.4.2015.RZA                                                             Kraków, dnia  06.02.2015 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie projektów i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.4.2015.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.24.00.00-2; 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7

Termin realizacji: do dnia 31.12.2015 roku - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2015 r. oraz zatwierdzonymi projektami czasowej zmiany organizacji ruchu.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium  1:  cena brutto 98%,

Kryterium 2: skrócenie czasu demontażu elementów czasowej organizacji ruchu do 12 godzin od zakończenia poszczególnych imprez sportowych 2%.

 

Wybrano ofertę nr 2: DROMAR Firma Prywatna, 30-618 Kraków, ul. Rodziny Jędów 7

                                      cena: 168.198,20 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 2: DROMAR Firma Prywatna, 30-618 Kraków, ul. Rodziny Jędów 7

        Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 1: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

        Otrzymana punktacja - łącznie 66,05 pkt, w tym: Kryterium 1: 64,05 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.