Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.36.2013.RZA

Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb oraz fragmentów wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła Mireckiego 29 w Krakowie - etap 1: Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego. Znak sprawy: NZ.273.36.2013.RZA.

 

Znak sprawy: NZ.273.36.2013.RZA                                                Kraków, dnia  30.04.2013 r.

 

Dotyczy zadania: Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb oraz fragmentów wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła Mireckiego 29 w Krakowie - etap 1: Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego. Znak sprawy: NZ.273.36.2013.RZA.


 

Wg rozdzielnika

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-2; 45.21.22.00-8

Termin realizacji: do dnia 31.07.2013 roku.

Termin wykonania zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, oraz czynności odbiorowe.

Liczba otrzymanych ofert: 17, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 15 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 14: P.P.H.U. TRANS-ART

                               33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33

                               cena:  491.955,03 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:   Konsorcjum;

                  Lider: HEFAL SERWIS S.A., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 30A

                  Construction Service Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 30A

           Otrzymana punktacja: 85,98 pkt

Oferta 2:   AUTOSTER Zakład Produkcyjno Usługowy, 30-603 Kraków, ul. Pasieczna 5

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 3:   Konsorcjum:

                  Lider: PANORAMA Obiekty Sportowe Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38

                  PANORAMA II Sp. z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 4:   NOVA SPORT Sp. z o.o., 71-637 Szczecin, ul. Firlika 20

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 5:   INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 6:   BELLSPORT G. Leszczyński, 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 7:   Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET M. Andrzejewski, 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 8:   GARDENIA SPORT Sp. z o.o, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 9:   EVERSPORT Sp. z o.o., 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 39

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 10: P.W. GRETASPORT I.Stańczyk, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona        

Oferta 11: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 12: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 13: BUJAKOWSKI Sp. z o.o., 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

          Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 14: P.P.H.U. TRANS-ART, 33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33

           Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 15: SAMBUD J. Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 16: F.U.H. SŁAWPOL S. Baran, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 17: MULTISPORT K. Komornicka, 40-486 Katowice, ul. Kolista 25

           Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez P.P.H.U. TRANS-ART spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu nie podlegającą odrzuceniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.