Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.35.2014.RZA

Rewitalizacja boisk szkolnych wraz    z ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi przy ZSS Nr 14 – os. Sportowe 28 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.35.2014.RZA  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja boisk szkolnych wraz    z ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi przy ZSS Nr 14 – os. Sportowe 28 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.35.2014.RZA 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 27.06.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 4:  PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

                                   cena: 402.166,18 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                  Otrzymana punktacja: 81,46 pkt

Oferta 2:   BELLSPORT G. Leszczyński, 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 3:   PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                  Otrzymana punktacja: 81,20 pkt

Oferta 4:   PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 5:   SAMBUD J. Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

                  Otrzymana punktacja: 87,54 pkt               

Oferta 6:   J&R Roboty ziemne L. Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.