Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.32.2014.RZA

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 93 – ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.32.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.32.2014.RZA                                                             Kraków, dnia  31.03.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 93 – ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.32.2014.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1; 45.34.00.00-2

Termin realizacji: do dnia 30.06.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 3: ADA-LIGHT Sp. z o.o., 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56

                                  cena po poprawieniu omyłki: 320.223,74 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

                  Otrzymana punktacja: 90,08 pkt

Oferta 2:   BELLSPORT G. Leszczyński, 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona                                  

Oferta 3:   ADA-LIGHT Sp. z o.o., 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt      

Oferta 4:   J&R Roboty ziemne L. Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona                 

Oferta 5:  SAMBUD J. Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

                 Otrzymana punktacja:  93,84 pkt

Oferta 6:   BUJAKOWSKI Sp. z o.o., 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

                  Otrzymana punktacja: 83.85 pkt

Oferta 7:   PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25                

                  Otrzymana punktacja:  94,55 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.