Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.279.2014.RZA

Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.279.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.279.2014.RZA                                                         Kraków, dnia  22.12.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.279.2014.RZA 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4; 09.13.41.00-8

Termin realizacji: od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 1: ARGE Paliwa Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22a    

                              Cena: 1 l benzyny bezołowiowej Pb 95 z upustem: 4,67 złote brutto

                                     1 l oleju napędowego ON z upustem: 4,64 złote brutto

 

       Cena ofertowa za realizację całości zamówienia – tj. cena za dostawę 9.500 l benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz 2.000 l oleju napędowego ON z uwzględnieniem  upustu: 53.645,00 złotych brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

ARGE Paliwa Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22a    

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.