Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.26.2013.RZA

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.26.2013.RZA.

 

NZ.273.26.2013.RZA                                                                           Kraków, dnia 06.03.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.26.2013.RZA.

 

Wg rozdzielnika

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.21.10.00-4

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2013 r.

Półmaraton Marzanny        24 marca 2013 roku

VIII Mini Maraton:               27 kwietnia 2013 roku

Maraton na rolkach            27 kwietnia 2013 roku

XII Cracovia Maraton:        28 kwietnia 2013 roku

VII Bieg Trzech Kopców:   6 października 2013 roku

X Bieg Sylwestrowy           31 grudnia 2013 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

Wybrano ofertę nr 1: DATASPORT, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22

                       Cena: 82.500,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: DATASPORT, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.