Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.25.2014.RZA

Przygotowanie miejsca do kąpieli na terenie Bagrów Wielkich przy ul. Koziej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.25.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.25.2014.RZA                                                             Kraków, dnia  20.03.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przygotowanie miejsca do kąpieli na terenie Bagrów Wielkich przy ul. Koziej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.25.2014.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.00-0; 45.24.34.00-6; 77.31.41.00-5

Termin realizacji: do dnia 28.03.2014 r. – wyczyszczenie linii brzegowej;

                          do dnia 15.04.2014 r. – zakończenie robót budowlanych

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 4: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.

                                  31-566 Kraków, ul. Bajeczna 6

                                  cena: 77.485,33 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  ERTER Przedsiębiorstwo Robót Ciężkich Marcin Żur, 28-313 Imielno, Imielnica 27A

                 Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2:  CELMAR Spółka z o.o., 41-909 Bytom, ul. św. Cyryla i Metodego 50

                 Otrzymana punktacja: 50,78 pkt

Oferta 3:  KERRE Mirosław Chmiel, 32-420 Gdów, Liplas 35

                 Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 4:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.

                 31-566 Kraków, ul. Bajeczna 6

                 Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 5:  Przedsiębiorstwo JURTRANS Leszek Jurek, 32-813 Uście Solne 208/1

               Otrzymana punktacja: 63,15 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu           z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.