Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.23.2013.RZA

Organizacja X Krakowskiego Półmaratonu Marzanny. Numer sprawy NZ.273.23.2013.RZA

 

NZ.273.23.2013.RZA                                                                                Kraków, dnia 22.02.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania Organizacja X Krakowskiego Półmaratonu Marzanny. Numer sprawy NZ.273.23.2013.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 24.03.2013 roku (impreza odbędzie się w dniu 24.03.2013 roku)

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: Krakowski Klub Biegacza Dystans, 30-085 Kraków, ul.  Zaczarowane Koło 5/8

                       Cena: 44.550,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1:  Krakowski Klub Biegacza Dystans, 30-085 Kraków, ul.  Zaczarowane Koło 5/8

               Otrzymana punktacja: 100 pkt              

Oferta 2:  Finplan Maciej Krawczyk, 32-010 Luborzyca, Kocmyrzów 196

               Otrzymana punktacja: 91,86 pkt              

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.