Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.211.2013.RZA

Dostawa numerów startowych z jednorazowym chipem elektronicznym do pomiaru czasu. Znak sprawy: NZ.273.211.2013.RZA.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa numerów startowych z jednorazowym chipem elektronicznym do pomiaru czasu. Znak sprawy: NZ.273.211.2013.RZA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 31.71.13.00-6

Termin realizacji: do dnia 30.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

Wybrano ofertę nr 1: DATASPORT, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22

                       Cena: 82.500,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: DATASPORT, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.